Gå till innehåll

Vi hjälper dig att förverkliga din idé

Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium från oss på stiftelsen Idéer för livet. Så här gör du – 3 enkla steg :

 • Kolla först om din idé uppfyller våra sökkriterier
 • Se vilken typ av kostnader vi ger stöd till
 • Fyll i vårt ansökningsformulär 

Innan du ansöker

Vem kan söka stipendium från stiftelsen Idéer för livet, och vilken typ av projekt stöttar
vi? 


 • Vad kan du söka stipendium för?

  Skandia Idéer för Livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner.

  Generella villkor och värderingar

  Projekt som beviljas stöd ska efterleva stiftelsens generella villkor och värderingar. Verksamheten i sökande organisation samt i det planerade projektet får inte strida mot Idéer för livets krav om efterlevnad av mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och Barnkonventionen.
  Läs mer om villkoren här. 

  Vem kan söka?

  Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening, universitet/högskola eller offentlig sektor. Det viktigaste är att du har en bra idé inom något av områdena forskning [internlänk], metoder & verktyg eller projekt [internlänk] som lever upp till nedanstående kriterier.

  Ditt projekt bör:

  • bidra till en bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla.
  • främja jämställdhet och lika behandling oavsett religion, kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
  • visa på samhällsengagemang inom ett eller flera av följande områden: antimobbing, tobak, droger, alkohol, föräldraskap, idrott, hälsa, kultur, mångfald, brottslighet och sociala mötesplatser.
  • bidra till att barn och ungdomar känner sig inkluderade i samhället.
  • bidra till att ge barn och ungdomar en bättre självbild och en stärkt självkänsla.
  • tillsammans med dig personligen vara en del av kommunikationen runt Skandia Idéer för Livets verksamhet, exempelvis stipendieutdelningar, marknadsföring och olika former av dokumentation av ditt projekt.

  Stämmer ovanstående kriterier med ditt projekt? Ansök om stipendium här nedan.

Se vilka projekt vi stödjer

Stiftelsen Idéer för livet har stöttat över 4200 lokala projekt. Här kan du läsa mer om och inspireras av dessa fantastiska idéer. 

Våra projekt

Vanliga frågor och svar

 • Du får i ansökan ange hur stort stipendiebelopp du önskar och redovisa vad du avser använda pengarna till. Hur mycket som delas ut vid varje stipendieomgång beror på projektens kvalitet samt stiftelsens ekonomiska läge. Varje enskilt stipendiebelopp anpassas utifrån projektets art och vad det enligt ansökan avses användas till.

 • Exempel på sådant som du kan beviljas stipendium för är inköp av material, tryck av informations- och utbildningsmaterial, ungdomsledarutbildning och marknadsföring. Exempel på sådant du inte beviljas stipendium för är egna studier eller studieresor, resor utomlands, medicinsk behandling och fasta periodiska kostnader (såsom hyra och löner).

 • Du får en kopia av din ansökan till den e-postadress du angivit i ansökningen. Det är din bekräftelse att ansökan har gått fram. Ansökningarna registreras och Skandias Idéer för Livets ambassadörer läser ansökan och säkrar att den lever upp till angivna kriterier. Det är också vanligt att du kontaktas för mer information. Ambassadören lämnar sedan ett utlåtande som tillsammans med ansökan skickas till stiftelsens styrelse. Om ambassadören som granskar ansökan ser att den helt strider mot stiftelsens stadgar så meddelas det till dig och ansökan behandlas inte av styrelsen.

 • Det är styrelsen i Skandias stiftelse Idéer för Livet som beslutar vilka som ska få stipendium.

 • Styrelsen träffas 3–4 gånger per år under vilka de bestämmer vilka som skall bli stipendiater. Datum för planerade styrelsemöten presenteras här på sidan.

 • Inom en vecka efter styrelsemötet skickas besked till alla om hur det gått.

 • Styrelsen lämnar ingen motivering om varför ansökan beviljats eller avslagits och beslut kan inte överklagas.

 • Beviljade stipendier utbetalas till angivet bankkonto cirka tre veckor efter beslutande styrelsemöte. I vissa fall kan styrelsen fatta beslut om att bevilja stipendium med krav på kompletterande uppgifter, t.ex. att sökande kan visa att övrig finansiering är löst.

 • Inom ett år från att stipendium blivit beviljat skall en redovisning skickas till Idéer för livet.

  Vi har tagit fram en mall för uppföljningsrapport som med fördel kan användas. 

Alla frågor och svar