Gå till innehåll

Effektmätning

I ett samhälle med knappa resurser prioriteras de sociala insatser som ger störst värde. Idéer för livet jobbar därför aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder för att mäta förebyggande insatsers effekt. Den kunskapen använder vi för att både öka effekten av de projekt vi stödjer och öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i förebyggande insatser riktade mot barn och unga.

Mätmetoder för våra verksamhetsområden

Idéer för livet uppmuntrar till effektmätning inom våra tre verksamhetsområden på följande sätt: 

  • Lokala projekt. Alla stipendiater får hand-boken ”Att mäta är att veta” och digitala mallar för att kunna designa sina egna enkätutvärderingar. 
  • Metoder. Alla organisationer som Idéer för livet samarbetar med får genomgå en utbildning i Värdeskapandekedjan.
  • Forskning. Mätning och analys är centralt vid all vetenskaplig forskning. Idéer för livet-modellen  är därför grunden i våra forskningssamarbeten.

All mätning utgår från Värdeskapandekedjan

Idéer för livets effektmätning utgår ifrån Värdeskapande-kedjan, ett verktyg som går att använda för både prognoser och utvärderingar. Kedjan innefattar följande steg: 

  1. Resurser. De pengar, subventioner och frivillig- timmar som krävs för att genomföra aktiviteterna. 
  2. Aktiviteter. De förebyggande insatser som ska genomföras.
  3. Prestationer. Aktivitetens kvantitativa konsekvenser. Exempel på sådana är antal deltagare, föreläsningstimmar, jobbtillfällen etc.
  4. Effekter. De sociala, miljömässiga och ekonomiska förändringar (med ett värde i sig) som aktiviteten genererar helt eller delvis. Effekter kan vara positiva eller negativa.
  5. Påverkan. Andelen av effekterna som beror på aktiviteter, och därmed också vad som beror på annat eller andra.
  6. Värdeskapande. Värdet av enskilda effekter likväl som det totala värdet av den påverkan som aktiviteterna har bidragit till.

Idéer för livet strävar efter att dela med sig av den unika kunskap som effektmätningarna ger till intressenter inom offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och akademin