Gå till innehåll

Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet genomför sedan flera år tillbaka forskning på metoden Star for life. Metoden utvecklades ursprungligen i Sydafrika av Star for Lifes insamlingsstiftelse för att vara en del i det HIV-preventiva arbetet. Syftet med Star for Life i Sverige är att ge ungdomar i åldern 13–19 år ökat självförtroende, undvika sexuellt riskbeteende och förbättra sitt skolresultat. Särskild tonvikt läggs vid flickors kunskapsutveckling och reproduktiva hälsa. 

Star får Life har sedan 2013 implementeras som ett pilotprojekt på flera svenska skolor. Eftersom Star for Life är en ny metod i Sverige behöver den anpassas ytterligare till svenska förhållanden. Forskningen syftar till att vetenskapligt vidareutveckla den svenska versionen av Star for Life "Motivationslyftet" så att den får maximal effekt i de kommuner eller skolor använder sig av den. Som en del av forskningsarbetet utvärderas genomförda och pågående pilotprojekt i Sverige. 

Kärnfrågor, som besvaras med både kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder, är:

  • Vad innebär Star for Life i Sverige och vilka metoder kan identifieras?
  • Skiljer sig ungdomar i skolor som tagit del av Star for Life från ungdomar i skolor som inte gjort det när det gäller skolfrånvaro, skolklimat, skolprestationer, klassrumsklimat, elevers inställning till skolan, mobbning, användning av tobak/alkohol/narkotika, upplevelse av egenmakt, självskattad hälsa och välbefinnande?
  • Hur förändras ungdomars upplevelser av skolan och egenmakt över tid hos elever som deltagit i programmet? Finns det några skillnader i upplevelser mellan de elever som deltagit i Star for Life och jämförelsegruppen?
  • Hur tas programmet emot av elever, lärare och skolledning?